PYP Sorgulama Programı

PYP Sorgulama Programı

lk Yıllar Programı (PYP) okulundaki müfredat programı, akademik olan ve olmayan ve okulun sorumluluk üstlendiği tüm öğrenci aktivitelerini içerir. Müfredat programı birbiriyle bağlantılı üç bileşenle ifade edilir: yazılı, sınıfta işlenen ve değerlendirilen müfredat programları. Tüm bunlar öğrencinin öğrenmesi üzerinde etkilidir. Bu müfredat programının tam kalbinde öğrenenin bir anlam oluşturması yatar.
Her bir okulun yazılı müfredat programını belgelemesi IB Program standartları ve uygulamaları (2005) uyarınca gereklilik arz eder.

Programın gerekliliklerini temel alan ve okul tarafından oluşturulan kapsamlı, tutarlı bir müfredat programı, okuldaki tüm topluluk üyelerinin erişimine açıktır. (Program standartları ve uygulamaları : Standart C1 (IB 2005))

Yazılı müfredat programı öğrencilerin neleri bilmesi gerektiğinin tanımını yapar. Öğretmenler ve yöneticiler, okullarında yazılı müfredat programını oluştururken disiplinler üstü temaları, derslere özgü bilgileri, kavram ve becerileri de göz önünde bulundurmalıdır.
Yazılı müfredat programının bilgi bileşeni belirlenirken ön planda tutulan inanç, her öğrenci için önemli olan bilgi alanlarının, kendi öğrencileri arasında uluslararası bilince sahip olunmasını yaygınlaştırmayı amaçlayan okullarda özellikle dikkat çekici olduğudur.

Ernest Boyer’in çalışması (Boyer 1995), PYP’nin geliştirilmesinde ufuk açıcı olmuştur. Boyer çalışmasında öğrencilerin, paylaşılan insan deneyimlerini temsil eden bir dizi
tema arayışına girmesini önerir. Yazar bunu “özdeki benzerlikler” olarak adlandırmaktadır. Bu insan benzerlikleri fikrine dair çeşitli bakış açılarını temsil eden münazara ve tartışmalar sonucunda altı adet disiplinler üstü tema (bakınız Şekil 1) seçilmiştir; bu temalar uluslararası eğitim programı bağlamında hayati kabul edilmektedir. Bu temalar şu şekilde sıralanır:

Kim olduğumuz
Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.
Bulunduğumuz mekan ve zaman
Mekan ve zaman hakkında sorgulama, kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri,icatları ve göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle bağlantıları.
Kendimizi ifade etme yollarımız
Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı takdir etmemiz.
Dünyanın işleyişi
Doğa ve kanunları hakkında sorgulama, (fiziksel ve biyolojik) doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
Kendimizi düzenleme biçimimiz
İnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama, örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık ve çevre üzerindeki etkisi.
Gezegeni paylaşma
Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama, toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.

Bu temalar;
• Küresel öneme sahiptir .(Tüm kültürlerdeki tüm öğrenciler için)
• Insan deneyimleri arasındaki benzerlikleri keşfetmesi için öğrencilere fırsat tanır.
• Geleneksel derslere ait bilgiler, kavramlar ve beceriler tarafından desteklenir ancak bu derslerin
sınırlarını aşacak şekilde kullanıma sokulur ve böylece de öğretimin ve öğrenmenin disiplinler üstü
modeline katkıda bulunur.
• Öğrencilerin tüm okul yılı boyunca bu tema tekrar tekrar ele alınır, bu sayede sonuçta geniş kapsamlı, derinliği olan ve bütünlük arz eden müfredat programına tam anlamıyla yedirilir.
• Tüm PYP okullarındaki müfredat programlarını birleştiren ortak zemine katkı sağlar.
Öğrenciler sorgulama üniteleri bağlamında küresel olarak anlam ifade eden konulara dair sorgulamalar yapar ve öğrenme faaliyetinde bulunur; bu ünitelerin her biri belli bir disiplinler üstü temayla alakalı ana fikri ele almaktadır. Her bir ünitede ana fikrin kapsamını irdelemek için sorgulama hatları belirlenmiştir. Bu üniteler ortaklaşa bir şekilde okulun sorgulama programını oluşturur.
Ekte bulunan ve yukarıda genel hatlarıyla tanımı yapılan PYP Sorgulama Programı işte tüm bunlar düşünülerek ortaya çıkarılmıştır.
Sorgulama Programı veya PYP ile ilgili merak ettiğiniz diğer konular için okulumuz web sayfasındaki belgeleri inceleyebilir ya da PYP Koordinatörümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

ÇANAKKALE ÖZEL İLKOKULU 2019-2020 PYP SORGULAMA PROGRAMI

IB-LOGO.jpeg

Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULUDUR.

beyazlogo.png

Çanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.

1996
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır.

Çanakkale Koleji