Ortaokuldaki Bölümlerimiz

Türkçe Zümresi Olarak Hedefimiz ve Çalışmalarımız

 • Öğrencilerimizi Türk dilinin gelişim süreci içinde, dili bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek.
 • Türlü etkinliklerle onların sözcük dağarcığını zenginleştirmek.
 • Öğrencilerimize dil ve edebiyat çalışmaları yoluyla sistemli düşünme, araştırma, tartışma ve değerlendirme gücü kazandırmak.
 • Onlara dilin toplum yaşamındaki yerini ve önemini kavratmak, okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak.
 • Öğrencilerimizin duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini düzgün, etkili ve akıcı bir biçimde anlatma yeteneklerini geliştirmek.
 • Öğrencilerimize çeşitli yollarla kazandıkları birikimi, hayal, duygu ve düşünceleriyle zenginleştirip olgunlaştırarak metin yazma becerisi kazandırmak.

 

  BU AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERSLERİMİZDE NELER YAPIYORUZ ?

 

Ülkemizdeki kitap okuma oranının gelişmiş ülkelere göre oldukça geride olduğu gerçeğinden hareketle zümre olarak öncelikli hedeflerimizden biri de öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmektir. Bu doğrultuda, öğrencilerimize her ay bir kitap okumayı zorunlu kılıyoruz. Bu kitabı birlikte seçiyor ve kitabın okunup okunmadığının denetimini yapıyoruz.

Türkçe derslerimizde tek bir ders kitabına bağlı kalmıyor, öğrencilerimizi farklı kaynaklara yönlendirilerek araştırma ve zihinsel düşünme becerilerinin gelişmesi sağlıyoruz. Türkçe dersinin etkinlikleri sırasında ses bilgisinden söz dizimi konularına kadar bütün dil bilgisi konuları, doğal fırsatlar yaratılarak işlevsel bir biçimde işleniyor. Öğrencilerimize yönelik kurs çalışmalarında ise, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı hedeflemekteyiz.

 

“TÜRK DİLİ DÜNYANIN EN GÜZEL DİLLERİNDEN BİRİDİR. YETER Kİ ŞUURLA İŞLENSİN.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

Sosyal Bilgiler  Zümresi Olarak Hedefimiz ve Çalışmalarımız

Sosyal Bilgiler Zümresi olarak amacımız öğrencilerimizin, ailesine, ulusuna, vatanına, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı; laik, demokratik ve çağdaş değerleri benimseyen ve koruyan; insan haklarına, hukukun üstünlüğüne inanan; ülkemizin ulusal ve kültürel değerlerini saygıyla benimseyen; çağdaş ve bilimsel düşünen, sorgulayan, tartışan, barışsever ve çevreci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla Cumhuriyetimizin, laik sistemin, ülkemizin stratejik konumunun önemi vurgulanarak, olayların nedenleri irdelenir ve sosyal olgular neden-sonuç ilişkileri içinde sentezlenir.

Ayrıca,  girilen akademik sınavlarda öğrencilerimizin hep en önde yer alması amaçlanır.

 

BU AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERSLERİMİZDE NELER YAPIYORUZ ?

 • Ders kitabımızın yanında mutlaka özenle seçilen ortak ek kaynak kullanılır.
 • Bir önceki dersimizden ödev verilmişse kontrolü yapılır. Bu konuda k12 sistemimiz aktif olarak kullanılır.
 • Yerine göre konularımızın geçmiş ile günümüz arasında bağlantıları kurulur, konular değerlendirilir. Evrensel değerlerin kazandırılmasına önem verilir.
 • Okulumuzun interaktif ortamları aktif olarak kullanılır.
 • Zaman zaman araştırma ödevleri ve projeleri verilir.
 • Her öğrencinin kendini ifade etmesine zemin hazırlanır. Farklı düşüncelere saygı gösterilerek hoşgörü ortamının oluşmasına dikkat edilir.

Türkçe Sosyal Bölümü olarak öğrencilerimize Türkçe derslerinde okuduğu kitapların yazarları ile söyleşiler ve imza günleri düzenliyor, böylece onlara okudukları kitapları kaleme alan yazarlarla tanışma fırsatı sunuyoruz. Öğrencilerimizi dilimizi bilinçle, özenle kullanmaya yöneltmek, onların sözcük dağarcığını zenginleştirmek, düşündüklerini söz ve yazı ile düzgün, etkili ve akıcı bir biçimde anlatma yeteneklerini geliştirmek adına şiir, öykü, kompozisyon ve münazara yarışmaları düzenliyoruz. Onların  yaparak yaşayarak öğrenmesini hedefliyoruz. Milli, manevi günlerde anma ve kutlama törenleri organize edip oratoryo, şiir dinletisi gibi programlar hazırlıyoruz. Her yıl Tiyatro Kulübümüz birbirinden güzel oyunları sahneye taşıyor. Geleneksel olarak her yıl çevremizdeki doğal, tarihi güzellikleri tanıma amaçlı Ankara-Eskişehir tarih ve kültür gezisi düzenliyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kermesler, kitap bağışları ve sokak hayvanlarının yaşam olanaklarını iyileştirmeyi hedefleyen projeler geliştiriyoruz. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları yarışmalarına birçok alandan katılım sağlıyoruz. Öğrencilerimiz katıldıkları projelerle okulumuza Türkiye üçüncülüğü derecesini kazandırmıştır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimizde öğrencilerimizin bilgi işlemsel düşünme, mekanik ve mühendislik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri geliştirmeye yönelik Endüstri 4.0 platformu kapsamında onlara robotik ve kodlama, nesnelerin interneti, 3 boyutlu modelleme, 3 boyutlu yazıcı gibi eğitimler vermekteyiz.

 

 

 

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Temel amacımız, öğrencilerin doğal dünyayı ve içinde bulundukları çevreyi bilimsel metotlarla inceleyerek gözlemlemelerini, olaylar ve durumlar karşısında neden-sonuç ilişkileri kurup bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşayan, soran, sorgulayan, yorum yapan, araştıran, bilimsel düşünen, kendini ifade eden, öğrendiklerini hayata geçiren; zaman, bilgi, enerji tüketiminde bilinçli,  meraklı, hızlı düşünen öğrenciler yetiştirmektir.

 

Fen Bilimleri Zümresi Olarak Hedeflerimiz ve Çalışmalarımız

 

 • Öğrencilerimizin, problem çözmede bilimsel ve güncel metotları uygulamalarını, çağdaş teknolojiyi tanımalarını ve yerinde kullanmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerimize takım ruhu kazandırmak.
 • Bilgiye ulaşabilme ve kullanabilme yeteneği kazandırıp değişik öğrenme alanları arasında transfer yapabilme yeteneklerini geliştirmek.
 • Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak.
 • Sağlıklı düşünebilen ve çözüm üretebilen, problemlerin birçok çözüm yolunun olduğunu kavrayabilen, sonuca farklı yollarla gidilebileceğini gösterebilen. farklılıklara karşı hoşgörülü bireyler yetiştirmek.
 • Eğitimini devam ettirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu sınavlarda  Fen Bilimleri alanında yüksek bir performans gösterebilmelerini sağlamak.
 • Ülkemiz sorunlarına çözüm getirebilen, bilgi teknolojilerini çok iyi kullanabilen, çevreye duyarlı, ülkemize yönelik projeleri üretebilen öğrenciler yetiştirebilmek.
 • Dersin  doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak, bilimsel literatürü takip ederek araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma ve analiz etme becerileri kazanmalarını sağlamak.
 • Öğrenmeyi öğrenmelerini, karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen bilimlerini kullanmalarını, kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak.
 • Laboratuvar etkinlikleri ile konuları yüzeysel öğrenmeden kurtulmalarını ve yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlamak.
 • Fen bilimleri derslerinde kullanılan örnekleri günlük yaşamla ilişkilendirmek.
 • Liseye giriş sınavları için yıl içine yayılmış özel hazırlık çalışmaları planlayıp öğrencilerin eksik öğrenmelerini gidermek amacıyla bireysel çalışmalar düzenlemek.
 • Çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürebilir kalkınma eğitimi sağlamak.
 • Her alanda akıl ve bilimi çok iyi kullanabilen, araştırmacı ve toplumsal sorumluluğa sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Bu Kapsamda:

 • TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri Araştırma Yarışmasına her yıl çeşitli alanlarda katılarak başarılara imza atıyoruz. Öğrencilerimizin danışman öğretmenleri ile yapmış olduğu projeler bölge bazında ve Türkiye genelinde okulumuzu gururla temsil etmektedir.
 • Okulumuzca geleneksel hale gele getirdiğimiz İzmir Uzay Kampı ve İzmir Doğal Yaşam Parkı gezimizi her yıl gerçekleştiriyoruz.
 • Biz bir Ekookuluz !

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında başlamış olduğumuz EKO-OKUL uygulamamızın sonucunda almaya hak kazandığımız  Yeşil Bayrağımızı gururla okulumuzda dalgalandırıyoruz.

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Bir düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik, günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Öğrencilerin günlük yaşamları için gerekli olan becerileri kazanabilmeleri ise onlara sağlanan uygun eğitim ortamlarının hazırlanması ile yakından ilişkilidir. Okulumuzda matematik dersinin bir iletişim aracı olduğu bilinci ile eğitim ortamları hazırlanırken öğrencilerin seviyesi ve çevre faktörleri dikkate alınır.

Matematik Zümresi Olarak Hedeflerimiz ve Çalışmalarımız
 • Öğrencilerimize yaşamlarında karşılaşacakları problemleri çözmeye yardımcı olacak düşünme becerisi kazandırmak.
 • Matematikte en iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğu bilincinden yola çıkarak; öğrencilerimizin matematiğe ve matematik dersine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olmak.
 • Öğrencilerimize doğru düşünmeyi, analiz ve sentez yapmayı, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını kavratmak.
 • Öğrencilerin edindikleri bilgiyi ve teknik becerileri problemleri çözmede, günlük yaşantılarında ve farklı derslerde verimli şekilde uygulamalarını sağlamak.
 • Öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu sınavlarda matematik dersi ile ilgili yüksek bir performans gösterebilmelerini sağlamak.

 

Matematik Öğretim Uygulamaları
 • En iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanıyor, öğrencilerimizin anlamakta güçlük çektiği soyut kavramları somutlaştırmaya yardım eden materyaller kullanarak sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile ders içeriklerimizi zenginleştiriyoruz.
 • Matematik dersinde kullanılan örnekleri günlük yaşamla ilişkilendiriyor, işlenen konularla ilgili öğrencilerde merak uyandırarak keşfetme çabalarını destekliyoruz.
 • Öğrencilerin zihinsel yeteneklerinin ön plana çıkarılması ve gelişmesi için derslerimizde akıl ve zeka oyunları uygulamalarına yer veriyoruz.
 • Derslerimizde konular öğrencinin keşfetmesini sağlayacak şekilde işlenirken, öğrenci merkezli uygulamalar ile öğretmenlerimizin, rehber ve yönlendirici konumda olmasına dikkat ediyoruz.
 • Öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası matematik yarışmalarına hazırlayarak, farklı bakış açıları kazanmalarını sağlıyoruz.
 • Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Yarışmalarına istekli ve yetenekli öğrencilerimizin katılımını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz katıldıkları projelerle okulumuza bölge üçüncülüğü derecesi kazandırmıştır.
ORTAÖĞRETİME HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ
 • Öğrencilerimize merkezi sınavlara hazırlık sürecinde destek vermek, başarılarını her geçen gün daha da ileriye götürmek için akademik bölümler, destek birimler (ölçme değerlendirme, rehberlik ve psikolojik danışma servisi gibi) ve okul yönetiminin eşgüdümünde geliştirilmiş “çok sistemli bir çalışma programı” hazırlayıp bu çalışma programının daha etkili biçimde sonuca ulaşması için onu “okul kursları” ile desteklemekteyiz.
 • Liseye giriş sınavları için yıl içine yayılmış özel hazırlık çalışmaları planlayıp, öğrencilerin eksik öğrenmelerini gidermek amacıyla bireysel çalışmaları ve etüt çalışmaları düzenliyoruz.
 • Öğretim yılı süresince konu tarama testleri, sınıf içi test uygulamaları ve deneme sınavları uygulayarak öğrenme sürecini pekiştiriyoruz.
 • Ailenin desteği ve rehberlik biriminin yönlendirmesiyle bireysel koçluk çalışmaları yürütüyoruz.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ (İNGİLİZCE)

Çanakkale Koleji Ortaokul bünyesinde birinci yabancı dil olarak İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretimi verilmektedir.Dil öğretim programı Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) kriterleri ile takip edilmektedir.İngilizce dersleri bütün sınıflara uygulanan seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre kur/seviye sınıflarında yapılmaktadır.

5.sınıflarda 20 saatlik yoğun İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.Dil eğitimindeki amacımız;dil eğitiminde etkinliği kanıtlanmış uluslararası yayınların haricinde dünyaca bilinen okuma kitapları,dijital kaynaklar ve ders içi-dışı aktivitelerle konuşma,dinleme,okuma  ve yazma becerilerini geliştirmektir.Öğrenciler hem Türk hemde ana dili İngilizce olan (native speaker)öğretmenlerin rehberliğinde çalışırlar.

Çanakkale Kolejinde öğrencilerimizin ,ikinci yabancı dillerine karşı olumlu bir tutum ve bakış açısı geliştirmelerini sağlamayı;yabancı dillerde kaleme alınmış edebiyat,müzik,tiyatro,sinema gibi sanat eserlerini takip etmelerini ve dünya çapında geçerliliği olan Cambridge UCLES gibi uluslararası sınavlara katılmalarını ve başarılı olmalarını hedefleriz.

Öğrenciler 8.sınıfın sonunda Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde İngilizcede B1/B1+ ve B2 derecesine ulaşmaktadırlar.

İKİNCİ YABANCI DİL

Çanakkale Özel İlköğretim okulunda ikinci yabancı dil eğitimi 2 saat olmak üzere  ilkokul 3. Sınıfta başlar ,ortaokul ve  lise yıllarında da devam eder. Küçük yaşta başlayan ikinci dil maceramızda ilkokul seviyesinde ki öğrencilerimiz ,dijital platformu da kullanarak Minticity interaktif online ders uygulamasıyla dil eğitimlerini oyun platformu üzerinde alırlar. Bu uygulama, öğrencilerimizin okul ortamı dışında da çalışma yapmalarını desteklemektedir.İkinci yabancı dilde hedef, öğrencilerin uluslararası ölçme kriterleri olan Fit in Deutsch A1, A2 sınavlarında başarılı olup bu sertifikaya almalarını sağlamaktır. Sınava hazırlık aşamasında sadece gramer bilgisi değil okuma, yazma ve konuşma bölümleri de pekiştirilmektedir. Ortaokulu bitiren öğrenciler Almanca A2 seviyesinin ilk basamağına erişirler.

SANAT – SPOR

Sanat-spor branşlarının her biri, öğrencilere farklı birer kültürel zenginlik ve estetik duyarlılık kazandırır. Bu branşlar öğrencilerimizi fiziksel, ruhsal, düşünsel ve sanatsal alanda geliştirmenin yanı sıra, onların sosyal gelişimlerini de destekler. Beden eğitimi, müzik, resim, seramik, halk oyunları ve dans branşlarının her birinin farklı birer kültür olarak öğrencilere kazandırılması hedeflenir. İlgi ve becerilerine göre öğrencileri farklı branşlara yönlendirerek öğrencilerin yarışma, sergi, müsabaka gibi farklı etkinliklerde yer almasını sağlar.

MÜZİK

Müzik dersi, öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda enstrümanlara yönlendirmek, yetiştirmek ve geliştirmek, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini gerek bilgi gerekse beceri bakımından müzikal bir dille ifade edebilmelerini sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek amacıyla çocuk korolarımız ve enstrüman gruplarımızla farklı müzik faaliyetlerinde aktif bir şekilde rol alması sağlanır. Öğrencilerimiz müzikle kültür, tarih ve estetik, toplum arasında bağ kurarak farklı kültürlerin yapıları hakkında bilgi sahibi olur. Okul içinde oluşturulan farklı enstrüman gruplarıyla dinletiler ya da konserler gerçekleştirilir. Her yıl revize edilen ve çalışmalarına devam eden okul koromuzla okuldaki etkinliklerimizde ve ilde düzenlenen korolar festivaline katılım sağlanır.

GÖRSEL SANATLAR ve SERAMİK

Görsel sanatlar dersinde amacımız; öğrencilerimizi özgüveni gelişmiş, uygar, kendilerini olumlu bir şekilde ifade eden, sanatın dünya için yeri ve önemini kavrayarak sanata sahip çıkma bilincini geliştiren, estetik bakış açısı ile tasarım ve uygulama yetisine sahip, kültürel değerlere önem veren bireyler olarak yetiştirmektir. İlgi ve yeteneklerine göre öğrenciler farklı etkinliklere, yarışmalara yönlendirilerek çalışmaları öğretmenler tarafından desteklenir. Okul içinde ve okul dışındaki etkinliklerde yıl boyunca yapılan çalışmalar sergilenir. Her yıl müzeler gününe özel görsel sanatlar sergisi yapılır.

Seramik dersinde, kil çocukların duygusal ve zihinsel gelişimi için çok değerli bir malzeme olduğundan kili yoğurmak, biçimlendirmek ve bir ürün meydana getirmek çocukların ruhsal dünyasını sanatla ifade etmesini sağlar. Öğrencilerim tasarım ve yaratıcılıklarının gelişmesi, el göz koordinasyonlarının gelişmesi, parmak kaslarının güçlenmesi ve 3 boyutlu figürler algılaması ve aktarması dersin kazanım alanlarıdır. Okul içi, okul dışı ve müzeler gününde görsel sanatlar zümresiyle birlikte ortak sergi gerçekleştirilir.

DANS

Dans dersi, bireylerin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal alanlarda gelişimlerine etki edebileceği gibi serbest zamanın değerlendirilmesi konusunda da bir dans kültürü oluşturmalarını sağlar. Halk danslarımız ve modern dans ile birlikte öğrencilerimizin kendi kültürünü tanıma ve dünya dans kültürünü tanıması sağlanır. Okul içinde ya da ilde yapılan etkinliklerimizde dans gruplarımız gösterilerini gerçekleştirirler.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi dersi, yaşam boyu spor ilkesiyle birlikte öğrencilerimizin evrensel ve kültürel spor faaliyetlerinde yer almasını, öğrencilerimizin özgüven, liderlik, karar verme, centilmence mücadele etme gibi sosyal gelişimlerini de destekleyerek, sporun kültür olarak kazanılmasını hedefler. Öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı spor branşlarına yönlendirilerek bireysel ya da takım sporları branşlarında il ya da bölgesel müsabakalara katılımı sağlar.

IB-LOGO.jpeg

Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULUDUR.

beyazlogo.png

Çanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.

1996
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır.

Çanakkale Koleji