Fen Lisesi Bölümlerimiz

Matematik – Edebiyat Bölümü

MATEMATİK DERSİ

Toplumsal değişim ve gelişimin giderek ivme kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının her anının etkilediği bir çağda yaşamaktayız. Yeni bilgiler, fırsatlar ve araçlar matematiğe bakış açımızı, matematikten beklentilerimizi, matematiği kullanma biçimimizi ve hepsinden önemlisi matematik öğrenme ve öğretme süreçlerimizi yeniden şekillendirmektedir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte daha önceki kuşakların karşılaşmadığı yeni problemlerle karşılaşılan günümüz dünyasında, matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireylere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, tasarlanan lise matematik dersi “Sayılar ve Cebir”, “Geometri” ve “Veri, Sayma ve Olasılık” tan oluşan öğrenme alanlarından hareketle öğrencileri kişisel, sosyal ve mesleki hayata hazırlamayı ve yüksek öğrenimde gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda lise matematik dersi ile öğrencilerin;

 • Problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
 • Matematiksel düşüne becerisi kazanmaları,
 • Matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri,

Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Öğrencileri, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlayan bu ders; matematiksel kavramlara, bu kavramların kendi içlerindeki ilişkilere, temel matematiksel işlemler ve bu işlemlerin barındırdığı matematiksel anlamlara vurgu yapmaktadır. İşlemsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerini matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar yürütülerek yapılandırıldığı, işlemsel ve kavramsal bilginin dengeli bir şekilde ele alındığı bir yaklaşım esas alınmakta; öğrencilerin informel deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

 

Sosyal Bilimler Bölümü

GENEL  AMAÇLAR

Hızla küreselleşen dünyamızda, hangi mesleki alan seçilirse seçilsin, Sosyal Bilimler, değişmenin bilimi olarak öğrencilerin toplum değişimi ve gelişiminin çeşitli boyutlarına uyum sağlayabilmesini amaçlar. Sosyal Bilimler Bölümü en temelde insana, topluma ve dünyaya dair süreçleri farklı açılardan irdeleyerek öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmayı hedeflemektedir.

Kendini, içerisinde yaşadığı toplumu ve dünyayı bütünsellik içerisinde algılayan, karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüz, öğrencilerin çok kültürlülük, dünya vatandaşlığı, çevre,  evrensel haklar, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve adalet konularında duyarlı olmalarına özen göstermektedir. Çalışmalarını bu doğrultuda geliştiren Sosyal Bilimler Zümresi olarak ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları kendileriyle özleştirerek  davranış haline getirmiş, bilimsel yöntemleri kullanan  insan haklarına saygılı, araştıran, analitik düşünen, çevresine ve toplumuna duyarlı, bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, içinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı hedef edinmiş laik, demokrat ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Atatürkçü düşünce sistemi ve bu sistemin temeli olan Atatürk ilkeleri, inkılapları konusunda öğrencilerimize genel bilgileri hatırlatmayı ana prensibimiz olduğundan yıl içinde bu konuya geniş yer vermekteyiz.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda derslerimizde; bilgisayar ve bilgisayar teknolojisine uyarlanmış ders araç gereçleri, afişler, haritalar, fotoğraflar, kaynak kitaplar, VCD’lerden yararlanılarak eğitim yapılmaktadır.

Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde konularımızı işlerken soru-yanıt, drama, beyin fırtınası, işbirlikçi öğrenme, örnek olay inceleme, bulmacalar hazırlama, eğitsel oyunlar, resim-harita-grafik-metin yorumlama, metafor ile öğrenme, problem çözmeye dayalı aktif öğrenme tekniklerini kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmalarını hedeflemekteyiz. Performans ve proje ödevleriyle de bu hedefimizi desteklemekteyiz.

Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı geziler, paneller, seminerler ve konferanslar,  çevre projeleri düzenlemekte, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası çalışmalara, paylaşımlara ve yarışmalara katılmalarını sağlamaktayız.

Bunlara ek olarak sınavlarda daha yüksek başarı elde etmek için YGS ve LYS’ye hazırlığa 9. sınıftan itibaren başlıyoruz.

————–

BİYOLOJİ  BÖLÜMÜ

Çanakkale Anadolu Lisesinin benimsediği evrensel değerler doğrultusunda  Biyoloji Bölümü olarak Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında insani değeleri ön planda tutan, dürüst, üretken, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip, Türk Milli Eğitim Temel yasasında belirtilen niteliklere uygun  gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Özellikle tıp ve biyoloji alanındaki gelişmeler ve bunların toplumlar üzerindeki yansımaları düşünüldüğünde eğitimin teorik,görsel hem de deneysel önemi yadsınamaz. Çağdaş eğitimi temel prensip olarak kabul eden okulumuzda fen alanında iddialı bir eğitim süreci geçirilir. Bu süreçte öğrencilermizi geleceğe hazırlarken aynı zamanda eğitimin günlük yaşamlarının bir parçası olması için laboratuvar olanakları sonuna kadar kullanılır. Yurt içi ve yurt dışı projelere katılım sağlanır, öğrenci başarısının artması sağlanır. Biyoloji derslerinde mikroskop kullanımı, organ diseksiyonu,terrarium hazırlama, hücre modelleme ve DNA izolasyonu yanında TÜBİTAK projelerine katılım sağlanır, öğrencilerin başarılı bir süreç geçirmeleri hedeflenmektedir.

TEMEL HEDEFLERİMİZ

 • Biyolojide yer alan temel teoriler, kavramlar, süreçler ve uygulamalar konusunda yeterli bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılabilen ve bu tartışmaları değerlendirebilen,
 • Günlük hayatta karşılaşacakları bilimsel bilgi ve uygulamaların bilinçli tüketicisi olan,
 • Ulusal (TÜBİTAK) ve uluslararası projelere katılarak başarı elde etme yeteneği gelişmiş,
 • Yapılan proje çalışmalarının sınıf ortamı ve bilim şenliğinde sunumu ile özgüveni  yüksek, sebep- sonuç ilişkisi kurabilen,
 • Öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yüksek öğretime hazırlanmalarını sağlayan,
 • Hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler yetiştirmektir.

ÖĞRETİM UYGULAMALARIMIZ

Öğrencilerimizi, ders için yapacakları araştırmalar için özendirmekte ve bu çalışmalar için teşvik etmekteyiz. Öğrencilerin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır. Öğrencilerimizi TÜBİTAK araştırma projelerine  yönlendirmekle beraber uluslarası proje çalışmalarına katılmalarını teşvik etmekteyiz.

Ders dışı zamanlarda öğrencilerimizin eksiklerini tespit ederek birebir  etüt çalışmaları ile düzenli çalışmalar yapmaktayız.

Değişen öğretim programlarını dikkatle inceleyerek buna göre  öğrencilerimizin YGS ve LYS çalışmaları programlamaktayız.

Dersleri laboratuvarda ve sınıflarda bilgisayar eşliğinde işlemekteyiz.

Öğrencilerin yıl boyu yaptığı bilimsel çalışmalar ve sunumlar değerlendirerek bilim şenliğinde diğer öğrenciler ile bilgi paylaşımını sağlamaktayız.


KİMYA  BÖLÜMÜ

Çanakkale Anadolu Lisesinin benimsediği evrensel değerler doğrultusunda  Kimya Bölümü olarak Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında laik ve katılımcı, insani değeleri ön planda tutan, dürüst, üretken, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip, laboratuvar ortamında yeni teknolojileri kullanabilen ve Türk Milli Eğitim Temel yasasında belirtilen niteliklere uygun  gençler  yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

TEMEL HEDEFLERİMİZ

 • Kimya biliminin temel kavram, ilke, model, teori, yasa ve becerilerini kazandırıp, bu bilgi ve becerileri gündelik hayat, insan sağlığı, sanayi ve çevre sorunlarıyla ilgili olayları açıklamada kullanmaktır.
 • Kimyasal teknolojilerin insan hayatına yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilecek tutum geliştirerek; bunları insan sağlığı, toplum, çevre ve hayat kalitesi açısından değerlendirmektir.
 • Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlayarak; bu süreci etkileyen faktörlerle ilgili farkındalık yaratmaktır.
 • Deneyimler ile elde edilen  verileri çözümleyerek; gerektiğinde bilişim teknolojilerinden de yararlanıp bunları kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenlemek , sunmak, raporlamak ve paylaşmaktır.
 • Deneylerin gerçek amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin sürecin bütün aşamalarında sosyal ve bilişsel olarak aktif rol almaları sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yüksek öğretime hazırlanmalarını sağlamaktır.
 • Ulusal (TÜBİTAK) ve uluslararası projelere katılarak başarılar elde etmektir.

ÖĞRETİM UYGULAMALARIMIZ

Hayata hazırladığımız öğrencilerimizi yetiştirirken, onlarla ders dışı saatlerde de birebir ilgilenilir.

Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metodlarla işlenir.

Öğrencilerin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır.Öğrencilerimizin geliştirdiği bu proje çalışmaları her yıl sonunda okulda bilim şenliğinde sergilenir ve TÜBİTAK araştırma projelerine  yönlendirilerek ve  uluslarası proje çalışmalararına katılmalarına teşvik edilir.

Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında bireysel deneyler ile pekiştirilir.

Değişen öğretim programları dikkatle incelenip buna göre  öğrencilerimizin YGS ve LYS çalışmaları desteklenir ve programlanır.

Öğrencilerimiz arzu ettikleri konularla ile ilgili yaprak testlerini testlerin bulundukları odalardan öğretmen rehberliğinde kendilerinin seçebilme olanağına sahiptirler.


FİZİK BÖLÜMÜ

Çanakkale Anadolu Lisesinin benimsediği evrensel değerler doğrultusunda  Fizik Bölümü olarak Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında laik ve katılımcı, insani değeleri ön planda tutan, dürüst, üretken, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip, zihinsel, duyuşsal  ve psikomotor alanlarında ilerleyen, Türk Milli Eğitim Temel yasasında belirtilen niteliklere uygun  gençler  yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

TEMEL HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerde merak oluşturarak fizik bilimine yönelik ilgi uyandırmak ve onları keşfetmeye teşvik etmek.
 • Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamak, bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretmek ve problem çözmek.
 • Tarihi ve kültürel süreçlerin fizik bilime katkısını anlamak.
 • Bilimsel bilgi ve yöntemleri bir olayı açıklamak ve yeni durumlara uygulamak için kullanmak
 • Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmak.
 • Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve bilimsel bilgiyi paylaşmak.
 • Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel dayanakları olan bireyler yetiştirmektir.
 • Öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yüksek öğretime hazırlanmalarını sağlamak.

TÜRK EDEBİYATI DERSİNİN AMAÇLARI

Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın insanlığın ilk dönemlerinden beri, her yerde ve zamanda varlığını sürdürmesi, bizlere onun insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı karşıladığını düşündürmektedir. Edebiyatın bu özelliğini, insanın “sanat yapma varlık şartı”na bağlayanların da olduğu bilinmektedir. Edebî eser, dille gerçekleşen güzel sanat ürünüdür.

Edebî metinler kendilerine özgü birer iletişim aracıdır. Bu iletişim; bilimsel, felsefi ve pratik hayata özgü iletişimlerden hem gaye hem de düzenleniş bakımından farklıdır. Edebî iletişimde yaşayan, düşünen, duyan, hisseden, araştıran, inanan, isyan eden insan, sanata özgü yapı içinde somutlaşma imkânı kazanır. Bunun için edebî metin, insana özgü gerçekliklerden hareketle sistemli ve tutarlı biçimde yorumlandıkça anlam kazanır ve yeniden yapılandırılır; bu sebeple de “Onun anlamı yoktur, anlamları vardır.” denir. Edebiyat eğitimi kısaca, bu metinlerdeki sanat değerlerini sezmeyi, dilin metinde kazandığı anlamları kavramayı ve metni yorumlamayı sağlayacak becerileri kazandırmayı amaçlar.

Edebiyat derslerimizde öğrencilere, her yönüyle bireysel, ulusal, evrensel değer, zevk ve anlayışın edebî metinlerde nasıl inceleneceği ve değerlendirileceği hususunda beceriler kazandırılmakta; sanata özgü yaşantının özellikleri hissettirilmektedir. Öğrencilerin; her düzeydeki dil göstergelerinin nerede, niçin, nasıl ve neden kullanıldığını kavrayabilecek bir anlayışa ulaşmaları sağlanmaktadır.

DİL VE ANLATIM DERSİNİN AMAÇLARI

Dil ve Anlatım derslerinde, XX. yüzyılda iletişim, dil bilimi, anlam bilimi ve yorum bilimi alanlarında ulaşılan düşünce ve gerçekleştirilen çalışmalardan yararlanılarak Türkçenin kullanımı esnasında kazandığı ve kazanabileceği her türlü değer ve özelliği öğrencilere beceri düzeyinde kazandırmak amaçlanır.

Kişinin zihinsel gelişim sürecinde dinleme, okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileriyle kültürel kimliğin oluşması ve zenginleşmesine, bireyin kendisini yazılı olarak kolay, doğru ve güzel ifade etmesine zemin hazırlamak düşüncesinde Dil ve Anlatım dersi üzerinde durmak gerekmektedir. Bu derste öğrencilerin Türkçenin ifade gücü ve imkânlarını; dinleme, konuşma, okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirerek anlamaları; Türkçeyi kullanma becerilerini olgunlaştırmaları; yine bu dille bireysel ve toplumsal düzeylerde kültür zenginliklerinin bilincine ulaşmaları amaçlanmıştır.

BİYOLOJİ  BÖLÜMÜ

Çanakkale Anadolu Lisesinin benimsediği evrensel değerler doğrultusunda  Biyoloji Bölümü olarak Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında insani değeleri ön planda tutan, dürüst, üretken, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip, Türk Milli Eğitim Temel yasasında belirtilen niteliklere uygun  gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

Özellikle tıp ve biyoloji alanındaki gelişmeler ve bunların toplumlar üzerindeki yansımaları düşünüldüğünde eğitimin teorik,görsel hem de deneysel önemi yadsınamaz. Çağdaş eğitimi temel prensip olarak kabul eden okulumuzda fen alanında iddialı bir eğitim süreci geçirilir. Bu süreçte öğrencilermizi geleceğe hazırlarken aynı zamanda eğitimin günlük yaşamlarının bir parçası olması için laboratuvar olanakları sonuna kadar kullanılır. Yurt içi ve yurt dışı projelere katılım sağlanır, öğrenci başarısının artması sağlanır. Biyoloji derslerinde mikroskop kullanımı, organ diseksiyonu,terrarium hazırlama, hücre modelleme ve DNA izolasyonu yanında TÜBİTAK projelerine katılım sağlanır, öğrencilerin başarılı bir süreç geçirmeleri hedeflenmektedir.

 

TEMEL HEDEFLERİMİZ

 • Biyolojide yer alan temel teoriler, kavramlar, süreçler ve uygulamalar konusunda yeterli bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılabilen ve bu tartışmaları değerlendirebilen,
 • Günlük hayatta karşılaşacakları bilimsel bilgi ve uygulamaların bilinçli tüketicisi olan,
 • Ulusal (TÜBİTAK) ve uluslararası projelere katılarak başarı elde etme yeteneği gelişmiş,
 • Yapılan proje çalışmalarının sınıf ortamı ve bilim şenliğinde sunumu ile özgüveni  yüksek, sebep- sonuç ilişkisi kurabilen,
 • Öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yüksek öğretime hazırlanmalarını sağlayan,
 • Hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler yetiştirmektir.

ÖĞRETİM UYGULAMALARIMIZ

Öğrencilerimizi, ders için yapacakları araştırmalar için özendirmekte ve bu çalışmalar için teşvik etmekteyiz. Öğrencilerin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır. Öğrencilerimizi TÜBİTAK araştırma projelerine  yönlendirmekle beraber uluslarası proje çalışmalarına katılmalarını teşvik etmekteyiz.

Ders dışı zamanlarda öğrencilerimizin eksiklerini tespit ederek birebir  etüt çalışmaları ile düzenli çalışmalar yapmaktayız.

Değişen öğretim programlarını dikkatle inceleyerek buna göre  öğrencilerimizin YGS ve LYS çalışmaları programlamaktayız.

Dersleri laboratuvarda ve sınıflarda bilgisayar eşliğinde işlemekteyiz.

Öğrencilerin yıl boyu yaptığı bilimsel çalışmalar ve sunumlar değerlendirerek bilim şenliğinde diğer öğrenciler ile bilgi paylaşımını sağlamaktayız.


KİMYA  BÖLÜMÜ

Çanakkale Anadolu Lisesinin benimsediği evrensel değerler doğrultusunda  Kimya Bölümü olarak Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında laik ve katılımcı, insani değeleri ön planda tutan, dürüst, üretken, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip, laboratuvar ortamında yeni teknolojileri kullanabilen ve Türk Milli Eğitim Temel yasasında belirtilen niteliklere uygun  gençler  yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

TEMEL HEDEFLERİMİZ

 • Kimya biliminin temel kavram, ilke, model, teori, yasa ve becerilerini kazandırıp, bu bilgi ve becerileri gündelik hayat, insan sağlığı, sanayi ve çevre sorunlarıyla ilgili olayları açıklamada kullanmaktır.
 • Kimyasal teknolojilerin insan hayatına yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilecek tutum geliştirerek; bunları insan sağlığı, toplum, çevre ve hayat kalitesi açısından değerlendirmektir.
 • Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlayarak; bu süreci etkileyen faktörlerle ilgili farkındalık yaratmaktır.
 • Deneyimler ile elde edilen  verileri çözümleyerek; gerektiğinde bilişim teknolojilerinden de yararlanıp bunları kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenlemek , sunmak, raporlamak ve paylaşmaktır.
 • Deneylerin gerçek amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin sürecin bütün aşamalarında sosyal ve bilişsel olarak aktif rol almaları sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yüksek öğretime hazırlanmalarını sağlamaktır.
 • Ulusal (TÜBİTAK) ve uluslararası projelere katılarak başarılar elde etmektir.

ÖĞRETİM UYGULAMALARIMIZ

Hayata hazırladığımız öğrencilerimizi yetiştirirken, onlarla ders dışı saatlerde de birebir ilgilenilir.

Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metodlarla işlenir.

Öğrencilerin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır.Öğrencilerimizin geliştirdiği bu proje çalışmaları her yıl sonunda okulda bilim şenliğinde sergilenir ve TÜBİTAK araştırma projelerine  yönlendirilerek ve  uluslarası proje çalışmalararına katılmalarına teşvik edilir.

Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında bireysel deneyler ile pekiştirilir.

Değişen öğretim programları dikkatle incelenip buna göre  öğrencilerimizin YGS ve LYS çalışmaları desteklenir ve programlanır.

Öğrencilerimiz arzu ettikleri konularla ile ilgili yaprak testlerini testlerin bulundukları odalardan öğretmen rehberliğinde kendilerinin seçebilme olanağına sahiptirler.


FİZİK BÖLÜMÜ

Çanakkale Anadolu Lisesinin benimsediği evrensel değerler doğrultusunda  Fizik Bölümü olarak Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında laik ve katılımcı, insani değeleri ön planda tutan, dürüst, üretken, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip, zihinsel, duyuşsal  ve psikomotor alanlarında ilerleyen, Türk Milli Eğitim Temel yasasında belirtilen niteliklere uygun  gençler  yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

TEMEL HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerde merak oluşturarak fizik bilimine yönelik ilgi uyandırmak ve onları keşfetmeye teşvik etmek.
 • Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamak, bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretmek ve problem çözmek.
 • Tarihi ve kültürel süreçlerin fizik bilime katkısını anlamak.
 • Bilimsel bilgi ve yöntemleri bir olayı açıklamak ve yeni durumlara uygulamak için kullanmak
 • Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmak.
 • Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve bilimsel bilgiyi paylaşmak.
 • Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel dayanakları olan bireyler yetiştirmektir.
 • Öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yüksek öğretime hazırlanmalarını sağlamak.
IB-LOGO.jpeg

Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULUDUR.

beyazlogo.png

Çanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.

1996
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır.

Çanakkale Koleji